Algemene Voorwaarden IJslander B.V. | IJslander

Algemene Voorwaarden IJslander B.V.

Prijzen

Al onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van prijsafgifte geldende tarieven voor staal en rvs-legeringen.
Eventueel meerwerk wordt berekend op basis van nacalculatie.
Prijzen zijn exclusief 21% BTW, netto en af fabriek.
Leverings- en plaatsingskosten op aanvraag.
De prijs van een toestel is altijd exclusief leveren, plaatsen, ondergronden, aanstraten, onderhoud, poeren en alle andere mogelijkheden, tenzij dit nadrukkelijk anders is aangegeven in onze orderbevestiging.
IJslander behoudt zich het recht voor om voor revisies van orders kosten voor het aanpassen van bijvoorbeeld de tekeningen meerkosten in rekening te brengen.

 

Plaatsing

IJslander plaatst toestellen onder KOMO procescertificaat BRL9921.
Voor het plaatsen van een toestel gelden de volgende uitgangspunten (mits opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot plaatsing door IJslander B.V.):

1. Het terrein dient goed bereikbaar te zijn op maximaal 25 meter van de rijweg.
2. De minimale doorrij-breedte bedraagt 2 meter.
3. Bij plaatsing dient de grond vrij te zijn van puin en obstakels.
4. Ontgraven grond en uitkomende materialen blijven eigendom van de opdrachtgever en worden voor diens rekening vervoerd.
5. De ontgraven grond en uitkomende materialen worden vervoerd naar een beschikbaar depot in een straal van 5 km van het werk.
6. Kosten in verband met eventuele vervuiling komen voor rekening van de opdrachtgever.
7. Een (eventuele) KLIC-melding wordt door IJslander verzorgd zonder dat hier extra kosten aan zijn verbonden.
8. Indien opdrachtgever zelf de KLIC-melding verzorgt, dient deze tijdig op het werk aanwezig te zijn.
9. Plaatsen van toestellen is exclusief kosten voor gebruik van bouwhekken.

Deze uitgangspunten gelden ook ingeval het leggen van een ondergrond aan IJslander B.V. wordt opgedragen.

Wij adviseren om een glijbaan altijd richting het noorden te plaatsen.

Indien IJslander het toestel niet plaatst of niet de schokabsorberende ondergrond aanbrengt, dan moet de opdrachtgever er zich van bewust zijn dat deze activiteiten wel conform NEN-EN 1176 en Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) dienen te worden uitgevoerd, teneinde te komen tot een veilige speelplek die in gebruik genomen mag worden.

 

Betaling

Binnen 14 dagen na factuurdatum
Betalingsregeling vanaf € 10.000,00 als volgt:
40% van de prijs bij opdracht
50% van de prijs bij aanvoering van de materialen
10% van de prijs bij oplevering

 

Veiligheid

Veel van onze sport- en speeltoestellen zijn TÜV gekeurd en gecertificeerd. Indien dit het geval is, geven wij dit aan bij het product op onze website. Indien er geen TÜV certificaat van het product aanwezig is, kunnen wij voor u een locatiekeuring laten uitvoeren.

 

Garantie IJslander RVS toestellen

Op al onze artikelen krijgt u 10 jaar garantie op constructie onderdelen en 3 jaar op slijtage en beweegbare onderdelen; dit geldt niet voor vandalisme en beschadiging van coatwerk en vervuiling van buitenaf.

Wij attenderen u erop dat op al onze leveringen de leveringsvoorwaarden van de Metaalunievoorwaarden van toepassing zijn.

 

Garantie IJslander houten toestellen

Garantietermijnen:

15 jaar op Robinia*

10 jaar op alle andere houtsoorten*

10 jaar op constructieonderdelen van RVS

3 jaar op slijtage en beweegbare onderdelen

 

Garantievoorwaarden:

 • Garantie geldt niet voor vandalisme en beschadiging van coatwerk en vervuiling van buitenaf.
 • *Garantie van toepassing als houtrot wordt veroorzaakt door droogrot en schimmel. Het hout moet zodanig zijn aangetast dat het draagvermogen niet meer voldoet aan de EN 1176.
 • Afbraak en beschadiging betreffende het uiterlijk van het toestel valt niet onder de genoemde garantie.
 • Garantie geldt niet op natuurlijke verwering, verkleuring en werking van het hout.
 • Garantie vervalt wanneer het toestel niet wordt geïnspecteerd en onderhouden zoals staat voorgeschreven in de handleiding van het toestel.
 • Garantie vervalt wanneer het toestel niet juist is geassembleerd. De handleiding van het desbetreffende toestel dient gevolgd te worden.
 • Garantie vervalt wanneer het toestel corrosie en rot ondervindt doordat het geplaatst is binnen een afstand van 200 meter van zeewater.
 • Bij het gebruik van schors, zand, houtsnippers of een vergelijkbaar natuurlijk materiaal, dat gebruikt wordt als valdempende ondergrond rondom het toestel en waarbij de houten palen in de grond staan, wordt de garantietermijn op Robinia verlaagd naar 10 jaar en op de andere houtsoorten wordt dit verlaagd naar 2 jaar.
 • Garantie vervalt wanneer er aanpassingen dan wel vervangingen zijn gedaan zonder hierbij gebruik te maken van de door IJslander B.V. goedgekeurde producten.
 • Garantie vervalt wanneer IJslander B.V. niet binnen 4 weken op de hoogte wordt gesteld van een defect vanaf het moment dat deze is ontdekt.

Wij attenderen u erop dat op al onze leveringen de leveringsvoorwaarden van de Metaalunievoorwaarden van toepassing zijn.

Garantie IJslander toestellen van gerecycled kunststof

2 jaar vanaf de installatiedatum op alle toestellen en hun onderdelen tegen fabricagefouten; niet inbegrepen is schade als gevolg van vandalisme of oneigenlijk gebruik van een toestel.

10 jaar vanaf de installatiedatum op de polyethyleen panelen.

10 jaar vanaf de installatiedatum op het gerecycled kunststof.

Let op: de garantie is bedoeld voor reguliere producten die worden onderhouden volgens de EN1176-normen.

 

Ondergronden

De volgende ondergronden zijn als fundering geschikt:

 1. Puin/menggranulaat 0/20, laagdikte minimaal 10 cm (een puinfundering kan alleen worden toegepast bij een rubbervloer vanaf 40 mm laagdikte, 140 cm valhoogte)
 2. Betontegels, asfalt of gelijkwaardige verharding (alle laagdiktes/valhoogtes).

De fundering dient op de juiste hoogte te zijn afgewerkt en voldoende verdicht conform verdichtingsnormen RAW. Een asfaltfundering dient minimaal 14 dagen uitgehard te zijn, betontegels dienen minimaal 7 dagen uitgehard te zijn. IJslander is niet verantwoordelijk voor schades aan de rubbervloer die zijn veroorzaakt door verzakkingen in inklinking van de door derden uitgevoerd grondwerk en aangebrachte funderingen. Bij constatering hiervan vervalt de garantie.

Op het leveren en aanbrengen van een Flexis rubbervloer wordt 1 jaar garantie gegeven. De geboden garantie vervalt bij misbruik, vandalisme, oneigenlijk gebruik, ondeugdelijke fundering, verkeerd of onvoldoende onderhoud of overmacht. Kleurverschillen tussen verschillende vlakken kunnen voorkomen en zijn geen reden voor afkeur.

 

Installatie rubbervloer

Uitvoering kan alleen plaatsvinden bij droge en vorstvrije weersomstandigheden.
– Minimale temperatuur tijdens uitvoering > 5º Celsius.
– Uitgaande van goede bereikbaarheid, afstand tot rijweg <25 m, doorgang > 250 cm.

Wij behouden ons het recht voor om de uitvoering op te schorten in verband met de weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende werkzaamheden en gederfde uren door stagnatie als gevolg van verwijtbare nalatigheid van de opdrachtgever, buiten de schuld van IJslander en zijn uitvoerder, worden doorberekend o.b.v. nacalculatie.

Flexis rubbervloeren zijn onderhoudsarm en niet onderhoudsvrij. Er bestaat geen onderhoudsvrije ondergrond en alle soorten valdempende ondergronden hebben een bepaald onderhoud nodig tijdens hun levensduur. Dit zorgt voor het behoud van de kwaliteit van de ondergrond, behoud van garantie en een verlengde levensduur. Iedere ondergrond vereist een specifiek onderhoudsvoorschrift, als deze voorschriften niet worden gevolgd zal dat gevolgen hebben voor de levensduur, de opvallende kleuren en de garantie.

Vanwege de benodigde uitharding van de Flexis rubbervloer dient de opdrachtgever te zorgen voor een deugdelijk afsluitbaar hekwerk zodat de vloer niet betreden kan worden. Op vandalismegevoelige locaties is het raadzaam om de vloer te bewaken totdat deze droog is. IJslander is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan aan de rubbervloer, indien deze
tijdens de werkzaamheden of voor het tijdstip van oplevering wordt betreden.

Kelly-Wijnbergen
Stel je vraag